Lyricsol.In

Vishudhanaya Sebastianose Malayalam Lyrics


Vishudhanaya Sebastianose Malayalam Lyrics

Vishudhanaya sebastianose
Njaghalkku vendi prarthikkename- (2)
Paapikal njaghale parishudharakkuvan
Pandu narbonayil janichavane- (2)
Paavaghal njaghalkku swargaraajyam tharan
Peedhanamettu thalarnnavane
Vishudhanaya…….
Andhare andhar nayikkunna veedhiyil
Agnishalakhayayi jwalichavane- (2)
Rakthathil mughi ninnoru veeda sakshiyayi
Rashmi kireedamaninjavane
Vishudhanaya………..
Aadhiyum vyadhyum evidunnakattuvan
Arthunkal palliyil erippavane- (2)
Angaghalathrayum njaghale rakshikkan
Ambhukal kondu murinjavane

Vishudhanaya………
Share:
Copyright © Lyricsol.In | Powered by Metrixen Global Contact Us | Privacy